Atribuţiile Direcţiei Judeţene de Statistică GALAȚI

Direcția Județenă de Statistică Galaţi are ca obiect de activitate culegerea, prelucrarea, stocarea, analiza, difuzarea rezultatelor cercetărilor statistice și constituirea la nivel teritorial a seriilor de date statistice oficiale cu caracter economic, financiar, social, demografic, juridic necesar elaborării politicilor economice și sociale, informării opiniei publice; asigurarea veridicității datelor furnizate de către agenții economici, serviciile publice, serviciile deconcentrate ale ministerelor și agențiilor guvernamentale, organismele nonguvernamentale, care se găsesc sau își desfășoară activitatea pe raza județului Galaţi ; realizarea lucrărilor din programele anuale de activitate stabilite de Institutul Național de Statistică, publicarea și diseminarea datelor statistice.
În realizarea obiectului său de activitate, ce se întemeiază pe principiile independenței profesionale, autoritații in materie de culegere a datelor, adecvarii resurselor, angajamentului privind calitatea în statistici, confidențialității, imparțialitații si obiectivității, metodologiei solide, procedurii statistice adecvate, sarcinii de raspuns adecvate pentru repondenti, eficienței sub raportul costurilor, relevantei, credibilității, promtitidinii și punctualității, coerenței și comparabilității, accesabilității și clarității, Direcția Județenă de Statistică Galaţi are următoarele atribuții:
a) asigură culegerea, verificarea, prelucrarea și analiza datelor statistice de la agenții economici și instituțiile publice pentru cercetările prevăzute în Programul Cercetărilor Statistice aprobat de Guvern;
b) organizează și efectuează cercetări statistice cu caracter special cum ar fi: recensăminte, anchete selective și alte cercetări statistice, pe baza dispozițiilor primite de la Institutul Național de Statistică;
c) organizează perfecționarea pregătirii profesionale în domeniul statisticii pentru personalul propriu;
d) organizează instruiri, îndrumă și acordă asistență metodologică unităților economice și sociale pentru completarea formularelor;
e) participă la experimentarea și definitivarea metodologiilor statistice elaborate de Institutul Național de Statistică;
f) propune soluții pentru îmbunătățirea sistemului de indicatori, a formularelor de colectare a datelor precum și a metodologiei de organizare și realizare a cercetărilor statistice la agenții economici, instituțiile publice sau gospodările populației;
g) asigură aplicarea normelor legale și a celor stabilite de Institutul Național de Statistică cu privire la determinarea și publicarea indicatorilor statistici;
h) furnizează către Institutul Național de Statistică datele și informațiile statistice la perioadele și termenele prevăzute în Programul de activitate;
i) informează administrația publică locală, la solicitarea acesteia, asupra principalilor indicatori ai evoluției economice și sociale și a altor aspecte privind economia județului ;
j) prezintă anual Institutului Național de Statistică informări asupra activității desfășurate;
k) editează anuare, breviare, buletine și alte publicații la nivelul județului Galaţi;
l) îndeplineste orice alte atribuții stabilite de Institutul Național de Statistică prin acte normative, pentru domeniul ei de activitate.